رشته های کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

مهندسی عمران – سازه

مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری

مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی