رشته های مقطع کاردانی

کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر

مکانیک خودرو – مکانیک خودرو 

تاسیسات – حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

حسابداری – حسابداری بازرگانی

تربیت بدنی – تربیت بدنی

گرافیک – گرافیک

نقشه کشی معماری – معماری

تمور اداری

نقشه کشی عمومی –  طراحی صنعتی

ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

نقشه برداری

الکترونیک – الکترونیک عمومی