رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و بردوتی

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی تکنولوژی  سخت افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات گرایش مدیریت ICT

مهندسی تکنولوژی  ساختمان

مهندسی تکنولوژی  عمران – آب و فاضلاب

مهندسی اجرایی عمران

علمی کاربردی معماری

علمی کاربردی حسابداری

تربیت بدنی علوم ورزشی